Regulamin fukcjonowania monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Kątach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

§1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu kamer.

 §2

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców;
 2. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia.

§3

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Kąty 22, 05-332 Siennica, reprezentowany przez Dyrektora Domu.

 • NIP 822 -10-46-016  REGON 711656530
 • tel. 25 799 19 07
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§4

 System monitoringu wizyjnego obejmuje teren budynków Administratora (sala terapii nr 2, sala terapii nr 3, sala terapii nr 5, sala terapii nr 6, korytarze budynków, hol oddziału Terapeutyczno-Opiekuńczego, teren wokół domu, parking).

 1. Monitoring wizyjny nie obejmuje pokoi mieszkalnych, gabinetu doraźnej pomocy medycznej, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, pralni, kuchni oraz pomieszczeń administracji.
 2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  • kamer rejestrujących obraz,
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  • stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
 3. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Administratora Kąty 22, 05-332 Siennica
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 6. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
 • 1) art. 22 2 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, od 7 do max. 90 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 §5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podana jest z piktogramem kamery z napisem „Obiekt monitorowany” na bramie wjazdowej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Administratora.

§6

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 3. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 4. Kopie zapisu z monitoringu wizyjnego podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) obejmującym następujące informacje:
  • numer porządkowy kopii,
  • okres, którego dotyczy nagranie,
  • źródło nagrania, np. kamera nr…,
  • datę wykonania kopii,
  • dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
  • w przypadku wykonania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis,
  • w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§7

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Administratora w zakładce „Monitoring”.

 

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności