Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kątach, Kąty 22, 05-332 Siennica.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych
  ciążących na Administratorze oraz wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO), w celach związanych z postępowaniem w sprawie realizacji świadczeń na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, w zakresie korzystania z usług domu pomocy społecznej.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy lub podmioty upoważnione z mocy prawa do przetwarzania danych, lub podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  w przypadku gdy są nieprawdziwe lub niekompletne, usunięcia danych jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, lub dane te nie są niezbędne do celów przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Kątach i wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kątach.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@dps-katy.pl

Deklaracja dostępności